شنبه04/اسفند/1397
مجموعه : مزایدات و مناقصات
بازدید : 4520

به استناد بند 1 مصوبه شماره 193 مورخ95/8/17 و بند 1 مصوبه شماره 203 مورخ 95/10/20 شوراي محترم اسلامي شهر اين شهرداري در نظر دارد نسبت به

فروش 2دانگ از پمپ بنزين شهرداري واقع در حاشيه جاده آسيائي و ميدان ورودي بيدخت، از طريق مزايده كتبي با مختصات و شرايط ذيل اقدام نمايد.:
الف- مشخصات جايگاه:
1- پروژه واقع در حاشيه جنوبي جاده آسيائي و ميدان شهيد اميني(ورودي بيدخت) مي باشد و داراي عرصه محصور شده به مساحت 3000 مترمربع و كاربري (خاص جايگاه فروش فرآورده هاي نفتي) تأسيسات شهري مي باشد كه ساختمان اداري 120 مترمربع با اسكلت فلزي و نماي سنگ و داراي اتاقهاي اداري كنترل، نمازخانه، سرويس بهداشتي مي باشد كه داراي 3 مغازه تجاري(به مساحت 75 مترمربع) تكميل شده نيز مي باشد.
2- سايه بان روي نازلها به مساحت 400 مترمربع مي باشد كه نماي آن در حال اجرا است و تا زمان تعيين برنده، اجراي نما تكميل و تحويل خواهد شد.
3- تأسيسات ذخيره و انتقال و فروش بنزين و گازوئيل شامل 2 مخزن ذخيره بنزين(معمولي و يورو4) و 2 مخزن گازوئيل و تلمبه هاي مخصوص انتقال و همچنين نازلهاي فروش با مارك گيلباركو مي باشد.
كليه امتيازات جايگاه شامل مجوزات لازم و مورد نياز جهت جايگاه و امتياز آب و برق اخذ يا خريداري و نصب گرديده است.
4- پيشرفت فيزيكي پروژه در حال تكميل بيش از 90% مي باشد كه كليه هزينه هاي تكميل و اخذ مجوزات لازم جهت بهره برداري، به عهده شهرداري مي باشد.
5- در حال حاضر پيمانكار شهرداري مشغول به اجراي نماي آلومينيوم جايگاه مي باشد كه اين مهم حدوداً تا اول اسفند ماه، اجرا مي گردد و پس از اجراي نما، بتن كف اجرا خواهد شد.
6- ديسپنسر هاي خريداري شده با مارك گيلباركو بوده كه در انبار شهرداري مي باشد و پس از اجراي نماي آلومينيوم، نصب مي گردد كه كليه هزينه ها تا مرحله بهره برداري، به عهده شهرداري مي باشد .
ب- شرايط شركت در مزايده:
1- هزينه هاي پس از تكميل جايگاه و بهره برداري و خريد سوخت بنزين و گازوئيل جهت فروش، مشتركاً براساس سهم شركت، خواهد بود.
2- سود و زيان حاصل از فروش جايگاه، پس از كسر كسورات و هزينه هاي جاري جايگاه، به نسبت سهم مشاركت، بين طرفين تقسيم مي گردد.

3- كليه امورات جايگاه اعم از خريد و فروش سوخت و تأمين نيروي انساني برابر مقررات جاري شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي كشور، و همچنين مديريت كليه فعاليتهاي لازم درخصوص سوخت گيري و فروش، با هماهنگي شهرداري و بر عهده شريك مي باشد.
4- محل اخذ اسناد مزايده و تسليم پيشنهادات و كسب هر گونه اطلاعات لازم امور مالي شهرداري بيدخت مي باشد.
5- آخرين مهلت قبول پيشنهادات 95/11/23 مي باشد و تاريخ بازگشايي مورخ 95/11/24 ساعت 14 در محل دفتر شهردار خواهد بود.
6- متقاضيان مي بايست بابت سپرده شركت در مزايده مبلغ 400.000.000 ريال به حساب سپرده 3100003490002 شهرداري نزد بانك ملي واريز نمايند يا ضمانت نامه بانكي در وجه شهرداري يا اسناد خزانه ارائه نمايند.
7- ارائه فيش سپرده يا ضمانت نامه بانكي به همراه برگ پيشنهاد قيمت الزامي است.
تبصره: پيشنهادت فاقد فيش سپرده يا ضمانت نامه بانكي، مخدوش و يا مبهم، فاقد اعتبار خواهد بود و رسيدگي نخواهد شد.
8- برنده مزايده پس از ابلاغ، مي بايست ظرف مدت يك هفته نسبت به انجام عقد قرارداد و پرداخت 50% وجه اقدام نمايد در غير اينصورت سپرده يا ضمانت نامه شركت در مزايده به نفع شهرداري ضبط و با نفرات دوم و سوم برابر روند فوق، اعمال خواهد شد.
9- كليه هزينه هاي برگزاري مزايده بر عهده برنده مزايده مي باشد.
10- رعايت قانون منع مداخله كاركنان دولت، الزامي است.
11- متقاضيان شركت در مزايده مي بايست فيش بانكي يا ضمانت نامه بانكي را در پاكت در بسته جدا(الف) و برگ پيشنهاد قيمت را در پاكت در بسته (ب)، تحويل شهرداري نمايد.
ج- نحوه پرداخت بهاي مورد مزايده:
1- پرداخت 50% پس از اعلام برنده
2- پرداخت 50% پس از عقد قرارداد و بهره برداري جايگاه

شهرداري بيدخت

 دريافت فايل آ گهي مزايده

جهت كسب اطلاعات بيشتر به امور مالي شهرداري مراجعه و يا با شماره تلفن1-57332250- 051و يا57334212- 051داخلي 5 تماس حاصل فرمايند.

بازدید امروز154
بازدید دیروز171
بازدید هفته917
بازدید ماه3577
بازدید کل111659