دوشنبه05/فروردين/1398
مجموعه : مزایدات و مناقصات
بازدید : 4623

شهرداري بيدخت در نظر دارد تعداد 12دستگاه دوربين و متعلقات جانبي را طبق مشخصات پيوست از طريق استعلام بهاء از شركتها و اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط

كه داراي تأييديه و مجوز لازم از دبيرخانه كميته نظارت اداره كل امنيتي انتظامي استانداري و همچنين مجمع امور صنفي هستند با تأييد شركت نفت طبق شرايط و به شرح زير خريداري نمايد.

ماده 1 موضوع قرارداد:

-         خريد12 دوربين و متعلقات جانبي طبق مشخصات فني مندرج در اوراق و برگ پيشنهاد قيمت و اسناد استعلام بهاء.

-         فروشنده مكلف به معرفي نماينده واجد شرايط و داراي مجوز و متخصص جهت ارائه خدمات پس از فروش در طي مدت گارانتي در شهر گناباد، مي باشد.

ماده 2- مدت تحويل:

مدت تحويل، نصب و راه اندازي از تاريخ عقد قرارداد حداكثر به مدت 15 روز تقويمي خواهد بود.

ماده 3- نحوه پرداخت:

نحوه پرداخت مبلغ قرارداد از طرف مناقصه گذار به شرح ذيل است:

-         40% مبلغ كل قرارداد مذكور پس از تحويل دستگاه هاي موضوع قرارداد، به فروشنده پرداخت خواهد شد.

-         50% پس از نصب و راه انداري و تحويل نهايي، با تأييد دستگاه نظارت

-         10% پس از اتمام دوره گارانتي مندرج در برگ استعلام بهاء (در صورت ارائه ضمانت نامه بانكي، اين مبلغ نيز پس از تحويل نهايي دستگاه ها، قابل پرداخت خواهد بود.)

ماده4- محل و نحوه تحويل:

محل تحويل جايگاه سوخت شهرداري بيدخت واقع در حاشيه جاده آسيائي

1-4: كليه هزينه ها و مسئوليت حمل و تحويل دستگاه ها از مبدأ تا محل تحويل و نصب، بر عهده برنده مي باشد.

2-4: در صورت تأخير در تحويل كالا، به إزاي هر روز تأخير، برنده موظف است مبلغ معادل 1.000.000 ريال به عنوان خسارت، به خريدار پرداخت نمايد.

ساير شرايط:

ماده 5: برنده اقرار و تأييد مي نمايد با علم و آگاهي كامل از مشخصات فني دستگاه، نسبت به فروش طبق ماده 1 اقدام نموده و هيچگونه عذري از بابت عدم اطلاع از مشخصات فني دستگاه از جانب وي پذيرفته نخواهد بود و مكلف است دستگاهها را منطبق با مشخصات ارائه شده براساس شرايط مناقصه كه مورد تأييد خريدار باشد، تحويل دهد.

ماده 6: برنده متعهد خواهد بود كليه دستگاه هاي موضوع استعلام بهاء را به مدت مندرج در اسناد استعلام بهاء از تاريخ نصب و راه اندازي، گارانتي نمايد و كليه هزينه ها اعم از ارائه قطعات معيوب و غيره، تا پايان مدت گارانتي، بصورت رايگان برعهده برنده مناقصه مي باشد.

تبصره1: مدت زمان مجاز خواب هر يك از دستگاهها به دليل عيب فني در طي مدت گارانتي(Down time) حداكثر 48 ساعت تعيين مي گردد و به ازای هر روز اضافه، مبلغ 000/500 ريال جهت هر دستگاه ، از محل ضمانت حسن انجام كار و تعهدات شركت، برداشت خواهد شد. به منظور حسن انجام سرويس هاي مربوطه، معرفي يك نماينده مجرب و واجد شرايط (فرد حقيقي يا حقوقي داراي پروانه مجاز و محل كسب) جهت ارائه خدمات پس از فروش در طي زمان گارانتي، در شهرستان گناباد الزامي است.

تبصره 2: گارانتي عبارت است از تعويض دستگاه ها يا قطعات بدون اخذ هر گونه وجهي اعم از هزينه قطعات تعويضي، اجرت، هزينه حمل و نقل و اياب و ذهاب و ساير هزينه ها.

تبصره3: برنده تعهد بر تأمين كامل قطعات لازم براي كليه سرويس هاي مورد نظر را حداقل در طي مدت گارانتي مي نمايد.

ماده 7: برنده متعهد است نسبت به اخذ تأييديه و مجوزهاي لازم درخصوص موضوع قرارداد اقدام نمايد. بديهي است مسئوليت قانوني در اين خصوص متوجه وي مي باشد.

ماده 8:پرداخت كليه كسورات قانوني اعم از بيمه و يا هر نوع ماليات(به استثناء ماليات بر ارزش افزوده) و غيره بر عهده برنده مناقصه مي باشد.

تبصره:در صورت تعلق ماليات بر ارزش افزوده، خريدار به استناد قانون ماليات بر ارزش افزوده و با عنايت به معافيتهاي اين قانون، نسبت به پرداخت ماليات بر ارزش افزوده در پايان قرارداد در وجه برنده جهت واريز به حساب سازمان امور مالياتي، اقدام خواهد نمود( ارائه گواهي ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده، اسناد مثبته پرداخت در اين خصوص به مناقصه گذار، جهت تسويه حساب نهايي الزامي است.)

ماده9: برنده اقرار مي نمايد مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي مصوب 1337 و اصل 141 قانون اساسي نمي باشد و متعهد است در طول مدت قرارداد به هيچ وجه اشخاص مذكور در قانون فوق الذکر را در قرارداد سهيم و ذينفع نكند.

ماده 10: مبلغ قرارداد در طي مدت قرارداد ثابت بوده و مشمول هيچگونه تعديلي نمي باشد.

ماده 11: خريدار مجاز و مختار خواهد بود تا 25% خدمات و دستگاه هاي موضوع قرارداد را افزايش يا كاهش دهد.

ماده 12:از كل مبلغ قرارداد، 10% به عنوان تضمين حسن انجام كار و تعهدات كسر و در طي مدت گارانتي نزد خريدار باقي مي ماند تا پس از اتمام دوره گارانتي، در صورت رضايت خريدار و اجراء كليه تعهدات فروشنده، به وي مسترد خواهد گرديد.

تبصره: چنانچه فروشنده بخواهد در اين خصوص ضمانت نامه بانكي ارائه نمايد، ارائه ضمانت نامه بانكي قبل از عقد قرارداد الزامي است.

ماده 13:كليه عمليات نصب و راه اندازي بايد با نظارت كامل و تأييد خريدار انجام شود.

ماده14:برنده مكلف است در كليه عمليات حمل، نصب و راه اندازي كليه مقررات و ضوابط و دستورالعمل­ هاي حفاظتي و ايمني و استاندارهاي مربوطه را رعايت و اجراء نمايد و در صورت بروز هر نوع حوادث احتمالي، در راستاي خدمات موضوع قرارداد، جهت پرسنل وي يا پرسنل خريدار يا ساير اشخاص ثالث، كليه مسئوليتها و تبعات حقوقي و كيفري ناشيه، متوجه وي بوده و خريدار هيچگونه تعهد يا مسئوليتي در اين خصوص نخواهد داشت.

ماده 15:خريدار در كليه مراحل حمل، نصب و راه اندازي دوربين ها و تجهيزات جانبي، بايد به گونه اي اقدام نمايدكه هيچگونه آسيبي به ساختمانها و اموال خريدار وارد نشود در غير اينصورت مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود.

ماده 16:پيشنهادات بايد در پاكات سه گانه به شرح ذيل ارسال گردد:

پاكت الف:ارائه تضمين شركت در استعلام بهاء به شرح موارد مندرج در بند 6 دعوتنامه به مبلغ 10.000.000 ريال به صورت:

-         واريز به حساب سپرده 3100003490002 شهرداري بیدخت نزد بانك ملي بيدخت.

-         ضمانت نامه بانكي به نفع خريدار شهرداري بيدخت.

پاكت ب(پيشنهادات فني و بازرگاني): فتوكپي برابر اصل اساسنامه شركت و اظهارنامه ثبتي شركت (فتوكپي آگهي تأسيس در روزنامه رسمي و آگهي آخرين تغييرات ثبتي) تأييديه و مجوز دبيرخانه كميته نظارت اداره كل امنيتي انتظامي استانداري جهت اشخاص حقيقي و حقوقي- فتوكپي پروانه كسب و يا مجوز مجمع امور صنفي در زمينه ارائه خدمات موضوع قرارداد جهت اشخاص حقيقي- تعهد نامه گارانتي به شرح مندرج در اسناد استعلام بهاء- فرم تكميل شده عدم شمول قانون منع مداخله- كليه اوراق و برگ هاي شرايط و اسناد استعلام بهاء حاوي مهر و امضا متقاضي- فرم اطلاعات مربوط به سوابق معرفي مكتوب نماينده مجرب جهت ارائه خدمات پس از فروش در شهر گناباد- كه ذيل تمام آنها مهر و امضا شده باشد.

تبصره: ارائه تأييديه و مجوز دبيرخانه كميته نظارت به پايش تصوير اداره كل امنيتي انتظامي استانداري، توسط حراست این شهرداري اخذ خواهد شد.

پاكت ج: برگ پيشنهاد قيمت (مدت اعتبار پيشنهاد قيمت از اعلام نتيجه به هر برنده، 20 روز با قابليت تمديد تا سقف مدت اعتبار تضمين شركت در مناقصه به استثناي ايام تعطيل خواهد بود.)

تبصره: چنانچه مدارك شركت كنندگان در پاكت الف ناقص باشد، پيشنهاد دهنده از ليست شركت كنندگان حذف و پاكت ب و ج وي بازگشايي نخواهد گرديد.

ماده 17: به پيشنهادات مبهم، مخدوش و فاقد سپرده و پيشنهاداتي كه بعد از موعد مقرر برسد، ترتيب اثر داده نخواهد شد.

ماده 18: كليه پيشنهادات واصله در ساعت 14 روز شنبه 95/11/16 با حضور اعضا كميسيون مناقصه مفتوح و قرائت خواهد شد و پس از بررسي مدارك و صلاحيتها و ميزان توانمندي متقاضيان اتخاذ تصميم خواهد گرديد.

ماده 19: چنانچه برنده حداكثر ظرف مدت 5 روز پس از اعلام، از انعقاد قرارداد و سپردن ضمانت نامه خودداري نمايد، سپرده وي به نفع خريدار ضبط خواهد شد و با نفر دوم قرارداد منعقد خواهد گرديد. برنده دوم نيز چنانچه حداكثر ظرف مدت 5 روز پس از اعلام كتبي شهرداري، از انعقاد قرارداد و سپردن ضمانت نامه خودداري نمايد، سپرده شركت در مناقصه وي نيز به نفع شهرداري ضبط و استعلام تجديد و يا از طريق كميسيون ترك تشريفات مناقصه تصميم گيري خواهد گرديد. ضمناً تضمين ساير شركت كنندگان بلافاصله به نماينده تام الإختيار با معرفي نامه كتبي معتبر، مسترد خواهد گرديد.

ماده20: برنده حق واگذاري خدمات موضوع قرارداد به غير را ندارد.

ماده 21: كميسيون مناقصه در رد يا قبول هر يك و يا كليه پيشنهادات واصله مختار است و امتياز نهايي جهت تعيين برنده مناقصه، براساس فاكتورهاي كيفيت، قيمت و خدمات پس از فروش خواهد بود.

ماده 22: هزينه آگهي مناقصه بر عهده برنده خواهد بود.

ماده 23: اسناد و مدارك اين استعلام بهاء جزء لاينفك و در حكم تصريح در قرارداد منعقده محسوب مي گردد.

ماده 24: متقاضيان مي توانند در صورت نياز و هر گونه سؤال، با شماره تلفن هاي 05157333250 كارشناس حراست شهرداري يا شماره تلفن57332250 -051امور مالي شهرداري، تماس حاصل فرمايند.

                                                                                                                                                                            

دريافت اسناداستعلام

بازدید امروز148
بازدید دیروز142
بازدید هفته148
بازدید ماه3671
بازدید کل116329