یکشنبه05/خرداد/1398
مجموعه : مزایدات و مناقصات
بازدید : 1362

آگهي مزايده اجاره

اين شهرداري در نظر دارد به استناد بند 1 مصوبه 50-97/5/29 شوراي محترم اسلامي شهر، نسبت به واگذاري بهره برداري 4 دانگ از جايگاه پمپ بنزين خود از طريق اجاره به متقاضيان واجد شرايط بشرح ذيل اقدام نمايد.

-      مدت اجاره به مدت يكسال شمسي از تاريخ واگذاري

-      قيمت پايه پيشنهادي 115/000/000ريال ماهيانه

-      واريز مبلغ 130/000/000 ريال بابت سپرده شركت در مزايده به حساب 3100003490002 نزد بانك ملي بيدخت

-      تأمين بهاي سوخت با مشاركت بخش خصوصي كه سهامدار 2 دانگ از مجموعه مي باشند، خواهد بود.

-      كليه مسئوليت ها و هزينه هاي جايگاه شامل جاري و حقوق و مصرفي و تعميرات و نگهداري به عهده بهره بردار خواهد بود و شهرداري هيچگونه مسئوليتي در قبال بدهي هاي احتمالي يا بدهي نيروهاي شاغل در جايگاه را نخواهد داشت.

-      متقاضيان مي توانند از تاريخ 97/8/5لغايت پايان وقت اداري 97/8/14 پيشنهادات خود را به همراه اصل فيش واريزي به حساب سپرده، تحويل حراست شهرداري نمايند.

-      ضمناً دو دانگ از جايگاه پمپ بنزين در اختيار بخش خصوصي خواهد بود و شهرداري هيچ گونه تعهدي بابت چگونگي بهره برداري جايگاه نخواهد داشت.

-      جايگاه در ابتداي اجاره بر اساس صورتجلسه اي تحويل مستأجر و مالك بخش خصوصي خواهد شد و در پايان نيز به صورت اورهال تحويل گرفته خواهد شد.

-      رعايت كليه بخشنامه ها و دستورالعملهاي ابلاغي از مراجع ذيصلاح منجمله قرارداد برند و مقررات شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي معتبر بوده و بهره برداران و مستأجر بخش خصوصي ملزم به رعايت مفاد آنها خواهند بود.    

-      هزينه آگهي بر عهده برنده مزايده مي باشد.

-      سپرده نفرات اول تا سوم در صورت حاضر نشدن به عقد قرارداد، به ترتيب به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.

-      كميسيون در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است و به پيشنهاداتي كه بعد از موعد مقرر در آگهي مزايده رسيده باشد و يا مشروط و مبهم يا مخدوش و فاقد فيش سپرده باشد، ترتيب اثر داده نخواهد شد.

-      برنده مزايده موظف است ظرف مدت يك هفته از تاريخ ابلاغ كميسيون نسبت به ارائه تاييديه از شركت نفت جهت عقد قرارداد اقدام نمايد.

-      ارائه وثيقه ملكي يا ضمانت نامه بانكي معادل مبلغ ريالي تاسيسات و تجهيزات تحويلي و اجاره بها در هنگام عقد قرارداد الزامي مي باشد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

بازدید امروز36
بازدید دیروز170
بازدید هفته965
بازدید ماه4489
بازدید کل126220