سه شنبه03/ارديبهشت/1398
مجموعه : مزایدات و مناقصات
بازدید : 3374

 شهرداري بيدخت در نظر دارد انجام امور خدمات شهر و فضاي سبز كل محدوده قانوني را از طريق مناقصه يكساله به پيمانكار ذيصلاح ، از محل منابع داخلي، بصورت حجمي با شرايط ذيل واگذار نمايد.

شرايط مناقصه:

1-     مبلغ برآوردي پايه ماهيانه 000/000/ 370ريال مي باشد.

2-     ارائه فيش بانكي واريزي به حساب سپرده 3100003490002 بنام شهرداري يا ضمانت نامه بانكي معتبر با اعتبار 3 ماهه به مبلغ
000/000/ 242ريال الزامي است.

3-     پيشنهادات مبهم، مخدوش، مشروط و مدارك ناقص و فاقد ضمانت نامه بانكي يا فيش سپرده و فاقد برگه هاي تأييد صلاحيت و همچنين پيشنهاداتي كه پس از موعد مقرر به دبيرخانه شهراري واصل شود، ترتيب اثر داده نخواهد شد و فاقد اعتبار مي باشد.

4-     مهلت دريافت اسناد از تاريخ چاپ اگهي لغايت پايان وقت اداري 96/07/20 مي باشد.

5-     متقاضيان بايستي پيشنهادات خود را در دو پاكت الف و ب حداكثر تا پايان وقت اداري 96/07/22 تحويل دبيرخانه شهرداري نموده و رسيد دريافت دارند.

6-     متقاضيان مي بايست جهت كسب اطلاعات بيشتر و دريافت اسناد مناقصه، به امور مالي شهرداري مراجعه نمايند.

7-     سپرده نفرات اول تا سوم به ترتيب اولويت چنانچه برنده اول ظرف مدت قانوني(يك هفته پس از اعلام برنده شدن) حاضر به عقد قرارداد نگردد؛ سپرده آنان به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.

8-   كليه هزينه هاي آگهي و اسناد مناقصه بر عهده برنده مناقصه مي باشد.

9-  زمان بازگشايي پيشنهادات ساعت 14 مورخ 96/7/23 در محل دفتر شهردار مي باشد.

بازدید امروز38
بازدید دیروز195
بازدید هفته233
بازدید ماه3363
بازدید کل120809