دوشنبه11/فروردين/1399

آگهي مزايده اجاره

 به استناد بند 5 مصوبه شماره 63 شوراي اسلامي شهر، اين شهرداري در نظر دارد 2 باب مغازه تجاري واقع در حاشيه جاده سنتو را از طريق مزايده با شرح و شرايط ذيل به صورت اجاره يكساله واگذار نمايد:

1- مغازه شماره 4 به مساحت 15.2 مترمربع به مبلغ 2.500.000 ريال ماهيانه (جنب مسجد حاج علي زارعي)

2- مغازه شماره 5 به مساحت 15.2 مترمربع به مبلغ 2.500.000 ريال ماهيانه(جنب خيابان 18 متري)

متقاضيان مي توانند درخواست خود را تا پايان وقت اداري 98/3/4 به همراه فيش سپرده شركت در مزايده، به امور مالي شهرداري تحويل نمايند.

- واريز مبلغ 2.500.000 ريال بابت سپرده شركت در مزايده به حساب 3100003490002 سپرده پيمانكاران شهرداري نزد بانك ملي بيدخت

- حداقل قيمت پيشنهادي بايد بيشتر از قيمت پايه باشد و بالاترين پيشنهاد، برنده مزايده در هر مورد از 2 رديف فوق خواهد بود.

- برنده مزايده حق واگذاري به غير را ندارد.

- كليه هزينه هاي آب و برق و گازو ... و تعميرات جزئي و خسارت احتمالي بر عهده مستأجر مي باشد.

- اشخاصي كه مشمول ممنوعيت در معاملات مي باشند، حق شركت در مزايده را ندارند.

- پيشنهادات رسيده در مورخ 98/3/6 بررسي و به برندگان مزايده ابلاغ خواهد شد.

- برنده مزايده ظرف مدت يك هفته از تاريخ اعلام كميسيون، نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نمايد در غير اينصورت سپرده وي به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.

محمد مير بيدختي

شهردار بيدخت