به استناد مجوز شورای شهر به شماره 162-99/12/10 اين شهرداري در نظر دارد تعدادي از مغازه هاي خود را از طريق مزايده با شرح و شرايط ذيل به صورت اجاره يكساله واگذار نمايد:

1-مغازه پارك امت ماهيانه 2.480.000 ريال

2-مغازه های حاشیه جاده سنتو ماهیانه 4.000.000 ریال

3-مغازه شهرك امام علي ماهيانه 2.200.000 ريال

4-مغازه هاي بازار روز هر كدام ماهيانه 2.200.000 ريال

5-مغازه حاشيه جاده جنب مسجد نبي اكرم (سر نبش)4.000.000 ريال

6-مغازه نوساز حاشيه جاده شماره 1 12.000.000 ريال

7-مغازه نوساز حاشيه جاده شماره 2 7.000.0000 ريال

8-مغازه بازار روز با امکانات آب و برق و گاز و بازسازی شده ماهیانه 5.000.0000 ریال

 

متقاضيان مي توانند درخواست خود را تا پايان وقت اداري 1400/04/07 به همراه فيش سپرده شركت در مزايده، به امور مالي شهرداري تحويل نمايند.

-       واريز مبلغ 7.200.000 ريال بابت سپرده شركت در مزايده به حساب 3100003490002 سپرده پيمانكاران شهرداري نزد بانك ملي بيدخت

-       حداقل قيمت پيشنهادي بايد بيشتر از قيمت پايه باشد و بالاترين پيشنهاد، برنده مزايده در هر مورد از 8 رديف فوق خواهد بود.

-       برنده مزايده حق واگذاري به غير را ندارد.

-       كليه هزينه هاي آب و برق و گازو ... و تعميرات جزئي و خسارت احتمالي بر عهده مستأجر مي باشد.

-       اشخاصي كه مشمول ممنوعيت در معاملات مي باشند، حق شركت در مزايده را ندارند.

-       پيشنهادات رسيده در مورخ 1400/04/08 ساعت 14 بررسي و به برندگان مزايده ابلاغ خواهد شد.

-       برنده مزايده ظرف مدت يك هفته از تاريخ اعلام كميسيون، نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نمايد در غير اينصورت سپرده وي به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.

                                                                                                                                                           محمد مير بيدختي

                                                                                                                                                               شهردار بيدخت