این شهرداری در نظر دارد به استناد بند 2 مصوبه 99/10/08 شورای محترم اسلامی شهر، نسبت به فروش زمین به مساحت حدود 237085 مترمربع در قالب 113 واحد دامداری

20 رأسی از اراضی زین آباد (ضلع شمالی شهر بیدخت بعد از شرکت شیر مطابق کروکی پیوست)، جهت احداث دامداری، از طریق مزایده کتبی به متقاضی واجد شرایط عمومی ذیل، اقدام نماید:

شرایط عمومی:

1-تعداد کل قطعات تفکیکی برابر کروکی پیوست 113 واحد می باشد.

2-فروش کل قطعات بصورت یکجا و به یک شخص حقیقی یا حقوقی دارای صلاحیت(مجوز تأسیس شرکت مرتبط و جهاد کشاورزی)، به فروش خواهد رسید و صرفاً بابت احداث دامداری خواهد بود.

3-تفکیک قطعات برابر کروکی پیوست خواهد بود.

4-تغییر در تفکیک قطعات بدون مجوز شهرداری و یا مراجع ذیصلاح امکانپذیر نمی باشد.

5-انجام عملیات آماده سازی به عهده شهرداری بوده ولی هزینه آماده سازی برابر فهرست بهاء سال 1400،توسط خریدار بایستی پرداخت گردد.

شرایط اختصاصی:

1-نرخ پایه مزایده هر مترمربع 275.000 ریال می باشد.

2-بهای کل قطعات 65.198.375.000 ریال می باشد.

3-هزینه کارشناسی و صدور اسناد مالکیت بر عهده خریدار می باشد.

4-کلیه هزینه های مربوط به ایجاد و خط انتقال و خرید امتیازات آب و برق و گاز و سایر، به عهده خریدار می باشد(کلیه هزینه های انشعابات با خریدار است). (شهرداری مسئولیتی در قبال اخذ انشعابات و تأمین آب و برق و گاز ندارد)

5-نحوه ی پرداخت: 50% نقدی و 50% الباقی ظرف 3 ماه

شرایط و نحوه شرکت در مزایده:

1-ارائه سپرده شرکت در مزایده به مبلغ 3.500.000.000 ریال میباشدکه میبایست به حساب 31000003490002 نزد بانک ملی واریز گردد یا ضمانت نامه بانکی شرکت در مزایده در وجه شهرداری بیدخت با اعتبار 2 ماهه تحویل گردد.

2-فیش بانکی یا ضمانت نامه بانکی سپرده شرکت در مزایده به همراه برگ پیشنهاد قیمت در پاکت جداگانه تحویل شهرداری گردد.

3-محل تحویل اسناد و پاکت پیشنهادی: دبیرخانه شهرداری بیدخت

4-زمان بازگشایی پاکات الف و ب: 1400/04/06

5-متقاضی می­بایست پیشنهاد و فیش بانکی را جداگانه در پاکت ب و مدارک صلاحیت و هویتی را جداگانه در پاکت الف تحویل شهرداری نماید.

6-کلیه هزینه های کارشناسی و کلیه هزینه های آگهی مزایده و هزینه آماده سازی و پروانه ساخت و عوارض شهرداری بر عهده برنده مزایده می­باشد.

7-متقاضیان شرکت در مزایده میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و تحویل اسناد و اخذ فیش بانکی یا معرفی نامه اخذ ضمانت نامه شرکت در مزایده به امور مالی شهرداری مراجعه یا با شماره 57332250-051 داخلی 5 تماس حاصل نمایند.

8-پیشنهادات مبهم، مخدوش، کمتر از مبلغ پایه یا فاقد فیش سپرده بانکی یا ضمانت نامه بانکی معتبر یا فاقد پاکت مدارک صلاحیت، غیر قابل قبول خواهد بود و ترتیب اثر داده نخواهد شد.

9-برنده مزایده میبایست حداکثر یک هفته پس از ابلاغ نسبت به واریز وجه و تعهد محضری (1- عدم تغییر کاربری بدون هماهنگی 2-انجام آماده سازی قبل صدور پروانه توسط شرکت انجام خواهد شد.) اقدام نماید در غیر اینصورت سپرده وی به نفع شهرداری ضبط و برابر آئین نامه مالی با نفر بعدی مکاتبه خواهد شد.

10-انتقال اسناد پس از تسویه حساب کامل براساس متراژ سند خواهد بود.

11-عدم پرداخت به موقع قسط بهای زمین، به إزای هر روز تأخیر، مبلغ 50.000.000 ریال جریمه محاسبه و از محل ضمانت شرکت در مزایده کسر خواهد شد.

12-آخرین مهلت شرکت در مزایده پایان وقت اداری 1400/04/05 می­باشد.

                                                                                                                                                           محمد مير بيدختي

                                                                                                                                                               شهردار بيدخت