دوشنبه01/مهر/1398

با دعوت قبلي شوراي اسلامي شهر ، آقاي مهندس قرباني فرماندار محترم شهرستان در جلسه مورخ 98/02/30 شوراي اسلامي شهر حضور يافتند . در اين كه جلسه با حضورتمامي

اعضاي شوراي شهرتشكيل شد، شهرداربيدخت آقاي مهندس ميربيدختي نيز حضور داشتند. در اين جلسه گزارشي از وضعيت فعلي شهر و پروژه هاي فعلي همچنين برنامه هاي آتي شهرداري توسط شهردار ارائه گرديد. امور در دست اقدام شورا و مشكلات و درخواست هاي حوزه شهر توسط رئيس و ساير اعضاي شورا خدمت فرماندار محترم گزارش و آقاي فرماندار با ارائه توضيحاتي در خصوص موارد مطرح شده، پيگيري رفع مشكلات و خواسته هاي حوزه بيدخت از ناحيه فرمانداري را مورد تأييد و تأكيد قرار دادند.