در راستاي اجراي اصلاحات و به سازي حاشيه جاده آسيايي ،  پس از اجراي عقب نشيني مسجد  و احداث 7 واحد تجاري جديد در ضلع جنوبي ميدان  شهيد اميني بيش از

300 تن آسفالت در سطح 2500 متر مربع از اين قسمت از معابر اجرا گرديد.