فراخوان شناسايي مالكين املاك واقع در طرح

شهرداري بيدخت در نظر دارد عمليات آماده سازي و احداث كمربندي حد فاصل جاده سنتو و خيابان گلزار شهدا و همچنين خيابان آسياب را مطابق طرح تفصيلي شهر ( كروكي ذيل) اجرايي نمايد. لذا با توجه به عدم شناسايي مالكين املاك در مسير تعريض از طريق استعلام از مراجع مربوطه خواهشمند است مالكين احتمالي املاك واقع در اين محدوده با ارائه مدارك شناسايي و مالكيت قابل استناد جهت تعيين وضعيت املاك به شهرداري بيدخت مراجعه نمايند.

                                                                                                                                                                                             شهردار ي بيدخت