مدارك لازم جهت مشارکت در طرح اقدام ملي مسكن (خود مالكين- اراضي بخش خصوصي)

 

 

 

 

 

 

 

 

فرم مدارك مورد نياز

فرم ها و تفاهم‏نامه ساخت و واگذاري واحدهاي مسكوني به صورت خودمالکی

 

مهلت استفاده از اين طرح حداكثر تا پايان وقت اداري 1400/01/28 مي باشد