آعاز عملیات نصب پایه های روشنایی بلوار آیت الله هاشمی رفسنجانی