چهارشنبه29/اسفند/1397
مجموعه : اخبار
بازدید : 973

*آگهی مزایده کتبی *

شهرداری بیدخت در نظر دارد تعدادی از مغازه های خود را از طریق مزایده ، باشرح و شرایط ذیل به صورت اجاره یکساله واگذار نماید :

1-پارکینگ کامیونها جاده سنتو ماهیانه به مبلغ 7.800.000 يال

2-مغازه پارک امت ماهیانه به مبلغ 840000 ريال

3-محوطه غسالخانه ماهیانه به مبلغ 3.600.000ريال

4-مغازه های حاشیه جاده سنتو هر یک ماهیانه به مبلغ 1.200.000ريال

5-مغازه های شهرک امام علی هر یک ماهیانه به مبلغ 936.000ريال

6-نانوایی دولتخواه ماهیانه به مبلغ 1.320.000ريال

7- مغازه های بازار روز هریک ماهیانه به مبلغ 960.000ريال

8-منزل مسكوني شهرداري ماهیانه به مبلغ 3.600.000ريال

       9-تابلوي زيرگذر ماهيانه به مبلغ 4.000.000ريال

-         متقاضیان می توانند درخواست خودرا تا پایان وقت اداری 96/4/10 به همراه فيش سپرده شركت در مزايده به امور مالی شهرداری تحویل نمایند .

-         واريز مبلغ 4/700/000 ريال بابت سپرده شركت در مزايده به حساب3100003490002 شهرداري نزد بانك ملي و ارائه فيش همراه برگ پيشنهاد قيمت

-         حداقل قیمت پیشنهادی باید بیشتر از قیمت پایه باشد و بالاترین پیشنهاد برنده مزایده در هر مورد از 9 ردیف فوق خواهد بود .

-         برنده مزایده حق واگذاری به غیر را ندارد .

-         کلیه هزینه های آب برق وگاز و.. وتعمیرات جزئی وخسارات احتمالی برعهده مستأجر می باشد.

-         اشخاصی که مشمول ممنوعیت در معاملات می باشند حق شرکت در مزایده را ندارند

-         پیشنهادات رسیده در مورخ 96/4/11 بررسی وبه برندگان مزایده ابلاغ خواهد شد.

-         برنده مزايده ظرف مدت يك هفته از تاريخ اعلام كميسيون نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نمايد در غير اين صورت سپرده وي به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.

                                                                                                                                                  محمد میر بیدختی

بازدید امروز99
بازدید دیروز158
بازدید هفته427
بازدید ماه2869
بازدید کل115527