یکشنبه05/خرداد/1398
مجموعه : اخبار
بازدید : 576

آگهي مزايده كتبي آهن آلات مستعمل

      به استناد بند 3 مصوبه شماره 38 شوراي محترم اسلامي شهر، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به فروش آهن آلات مستعمل و ضايعات خود به وزن تقريبي 3 تن از طريق مزايده كتبي با شرايط ذيل اقدام نمايد:

1-    قيمت پايه هر كيلو ضايعات 15000 ريال مي باشد.

2-    كليه آهن آلات بصورت يكجا براساس قبض باسكول به فروش مي رسد. تحويل آهن آلات پس از تسويه حساب نقدي خواهد بود.

3-    بارگيري و حمل از انبار شهرداري به عهده خريدار مي باشد.

4-    متقاضيان مي بايست مبلغ 3/000/000ريال به حساب جاري 3100003490002 نزد بانك ملي به عنوان سپرده شركت در مزايده واريز و فيش واريزي را به همراه برگ پيشنهاد قيمت، به شهرداري تحويل نمايند.

5-    مهلت ارائه پيشنهادات تا پايان وقت اداري 97/4/4 مي باشد.

6-    ارائه و تحويل اصل فيش واريزي به همراه برگ پيشنهاد و مشخصات متقاضي الزامي مي باشد.

7-    به پيشنهادات فاقد فيش سپرده، مخدوش، مبهم و فاقد نام، ترتيب اثر داده نخواهد شد.

8-    چنانچه برنده نفر اول مزایده از انجام معامله خودداری نماید، سپرده او به نفع شهرداری ضبط و با نفرات بعدی قرارداد منعقد خواهد شد.

9-    پیشنهادات در ساعت 14 سه شنبه 97/4/5 در محل شهرداری مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

متقاضيان مي توانند جهت بازديد و كسب اطلاعات بيشتر، به شهرداري بيدخت مراجعه نمايند.

مير بيدختي

شهرداري بيدخت

بازدید امروز32
بازدید دیروز170
بازدید هفته961
بازدید ماه4485
بازدید کل126216