سه شنبه03/ارديبهشت/1398
مجموعه : اخبار
بازدید : 463

آگهي تجديد مزايده كتبي آهن آلات مستعمل

به استناد بند 3 مصوبه شماره 38 شوراي محترم اسلامي شهر، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به فروش آهن آلات مستعمل و ضايعات خود به وزن تقريبي 3 تن از طريق مزايده كتبي

با شرايط ذيل اقدام نمايد:

1-    قيمت پايه هر كيلو ضايعات 15000 ريال مي باشد.

2-    كليه آهن آلات بصورت يكجا براساس قبض باسكول به فروش مي رسد. تحويل آهن آلات پس از تسويه حساب نقدي خواهد بود.

3-    بارگيري و حمل از انبار شهرداري به عهده خريدار مي باشد.

4-    متقاضيان مي بايست مبلغ 000/000/3 ريال به حساب جاري 3100003490002 نزد بانك ملي به عنوان سپرده شركت در مزايده واريز و فيش واريزي را به همراه برگ پيشنهاد قيمت، به شهرداري تحويل نمايند.

5-    مهلت ارائه پيشنهادات تا پايان وقت اداري 20/4/97 مي باشد.

6-    ارائه و تحويل اصل فيش واريزي به همراه برگ پيشنهاد و مشخصات متقاضي الزامي مي باشد.

7-    به پيشنهادات فاقد فيش سپرده، مخدوش، مبهم و فاقد نام، ترتيب اثر داده نخواهد شد.

8-    چنانچه برنده نفر اول مزایده از انجام معامله خودداری نماید، سپرده او به نفع شهرداری ضبط و با نفرات بعدی قرارداد منعقد خواهد شد.

9-    پیشنهادات در ساعت 13 سه شنبه 21/4/97 در محل شهرداری مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

متقاضيان مي توانند جهت بازديد و كسب اطلاعات بيشتر، به شهرداري بيدخت مراجعه نمايند.

مير بيدختي

شهرداري بيدخت

بازدید امروز49
بازدید دیروز195
بازدید هفته244
بازدید ماه3374
بازدید کل120820