یکشنبه05/خرداد/1398
مجموعه : اخبار
بازدید : 313

آگهي مناقصه(چاپ اول)

           شهرداري بيدخت در نظر دارد انجام امور خدمات شهر و فضاي سبز كل محدوده قانوني را از طريق مناقصه يكساله به پيمانكار ذيصلاح از محل منابع داخلي، بصورت حجمي با شرايط ذيل واگذار نمايد.

شرايط مناقصه:

1-              مبلغ برآوردي پايه ماهيانه 280.000.000ريال

2-  ارائه فيش بانكي واريزي به حساب سپرده 3100003490002 بنام شهرداري با ضمانت نامه بانكي معتبر و اعتبار 3 ماهه به مبلغ 242.000.000 ريال الزامي است.

3-         به پيشنهادات مبهم، مخدوش، مشروط و فاقد ضمانت نامه بانكي يا فيش سپرده به مبلغ 242/000/000ريال و فاقد برگه هاي تأييد صلاحيت و همچنين پيشنهاداتي كه پس از موعد مقرر به دبيرخانه شهراري واصل شود، ترتيب اثر داده نخواهد شد و فاقد اعتبار مي باشد.

4-         مهلت دريافت اسناد مناقصه لغايت پايان وقت اداري 97/9/7 مي باشد.

5-         متقاضيان شركت در مناقصه بايد مدارك خود را در دو پاكت سربسته و لاك و مهر شده (الف) و (ب) حداكثر تا پايان وقت اداري 97/9/8 تحويل دبيرخانه شهرداري نموده و رسيد دريافت نمايند.

6-         متقاضيان مي بايست جهت كسب اطلاعات بيشتر و دريافت اسناد مناقصه به امور مالي شهرداري مراجعه نمايند.

7-         سپرده نفرات اول تا سوم به ترتيب اولويت چنانچه برنده اول ظرف مدت قانوني(يك هفته پس از اعلام برنده شدن) حاضر به عقد قرارداد نگردد؛ سپرده آنان به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.

8-  كليه هزينه آگهي و اسناد مناقصه به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

9-  زمان بازگشايي پيشنهادت ساعت 14 مورخ 97/9/8 در محل دفتر شهردار مي باشد.

محمد مير بيدختي

شهردار بيدخت

بازدید امروز30
بازدید دیروز170
بازدید هفته959
بازدید ماه4483
بازدید کل126214