مراسم تقدير از دانش آموز بيدختي عسل معنوي دارنده مقام دوم مسابقات جهاني UCMS در كشور مالزي  با حضور اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر

پرسنل شهرداري و مدير محترم اداره آموزش پرورش شهرستان گناباد و والدين دانش آموز از ايشان تقدير به عمل آمد.

00
000
008
02
03
05
06
07
08