شنبه04/اسفند/1397
مجموعه : اخبار
بازدید : 1350

شهرداري بيدخت در نظر دارد كليه عمليات رفت و روب و جمع آوري زباله سطح شهر و اجرائيات و نگهداري فضاي سبز كل معابر محدوده قانوني و.. را از طريق واگذاري به پيمانكار مجرب و ذيصلاح بخش خصوصي، بصورت حجمي واگذار نمايد.

مشخصات مورد مناقصه:

1- مساحت كل فضاي سبز 5/13 هكتار

2- مساحت كل معابر شهر: حدود 210000 مترمربع و 15000 مترطول

3- مساحت كل حوزه خدمات شهري بالغ بر 2200000 مترمربع

4- جمعيت شهر بيدخت 5700 نفر و حدود 2000 خانوار

شرايط مناقصه:

1-     گل و گياه و درختان مورد نياز از طريق گلخانه شهرداري تأمين خواهد گرديد.

2- تأمين كليه هزينه هاي موضوع قرارداد شامل تأمين و خريد جارو و وسايل رفت و روب و وسايل مصرفي و شوينده هاي بهداشتي جهت سرويسهاي بهداشتي سطح شهر و بيمه جامع مسئوليت مدني و تأمين ماشين حمل زباله و ... به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

3- كليه كسورات قانوني قرارداد به عهده پيمانكار (برنده مناقصه) خواهد بود.

4- هزينه آگهي و اسناد مناقصه، به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

5- قرارداد براي يكسال شمسي و مبلغ مقطوع و فاقد هر گونه تعديل و اضافه بها خواهد بود.

6- تأمين آب مورد نياز با شهرداري مي باشد.

7- پيمانكار مي بايست شخصاً تمام وقت ناظر بر انجام كار بوده و در محل دفتر حضور داشته باشد.

8- متقاضيان مي بايست مدارك تأييد صلاحيت اداره كار را به همراه برگ پيشنهاد قيمت تحويل نمايند.

تبصره: متقاضياني كه مدارك و مجوزات لازم را ارايه ننمايند، پيشنهادشان رد خواهد گرديد.

9- رعايت اصول ايمني و بهداشتي، به عهده پيمانكار مي باشد.

10- انجام معاينات پزشكي كارگران، به عهده پيمانكار خواهد بود.

11- با توجه به اينكه اكثر خدمات موضوع قرارداد جزو كارهاي سخت و طاقت فرسا مي باشد؛ لذا پيمانكار به هيچ عنوان حق استفاده از نيروهاي معلول و يا تحت پوشش نهادهاي خاص را ندارد.

12-چنانچه پيمانكار در طول قرارداد به تعهدات خود عمل ننمايد، براساس اخطار كارفرما، در مرحله اول 20% قرارداد ماه به عنوان خسارت كسر و چنانچه در مرحله دوم اخطار كتبي به پيمانكار بابت عدم رعايت تعهدات ارسال گردد، 40% مبلغ قرارداد ماه بابت خسارت كسر و در صورت تكرار در مرحله سوم، با توجه به اينكه خدمات موضوع قرارداد بصورت روزمره مي باشد و به لحاظ بهداشتي و سلامت رواني و تبعات اجتماعي، چون رسيدگي به اختلافات و فسخ قرارداد از طريق مراجع قضايي زمان بر مي باشد؛ لذا شهرداري پس از اخطار كتبي سوم، علاوه بر كسر 100% قرارداد ماه از محل مطالبات پيمانكار يا ضمانت نامه هاي پيمانكار، حق فسخ قرارداد بصورت يكطرفه را دارد و پيمانكار حق هيچ گونه اعتراض يا پيگيري قضايي را ندارد.

13- پيمانكار اقرار مي نمايد كه از كليه قوانين كار و تأمين اجتماعي و بخشنامه هاي صادره از طرف اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي و ساير قوانين مرتبط با قرارداد و آئين نامه هاي ماليات، اطلاع كامل دارد و ملزم به رعايت كليه قوانين فوق مي باشد.

14- پيمانكار مي بايست ليست دستمزد و بيمه هر ماه را قبل از پرداخت، جهت تأييد دستگاه نظارت شهرداري، به شهرداري ارائه نمايد و هر گونه پرداخت صورت وضعيت، منوط به تأييد دستگاه نظارت مي باشد.

15- نظارت بر عملكرد پيمانكار به عهده واحدهاي خدمات شهر، امور اداري و امور مالي شهرداري مي باشد.

16- پيمانكار بايستي توان مالي لازم جهت پرداخت حداقل سه ماه حقوق و دستمزد و ساير هزينه هاي موضوع قرارداد را داشته باشد.

17- برنده مناقصه حق واگذاري مناقصه به غير را، كلاً يا جرءً ندارد.

18- چنانچه پيمانكار در پرداخت حقوقات كارگران قصور نموده كه موجبات شكايت كارگران و صدور رأي توسط اداره كار گردد؛ شهرداري مجاز مي باشد از محل مطالبات پيمانكار، نسبت به پرداخت ديون كارگران و تسويه حساب با ايشان اقدام نمايد.

19- پيمانكار در ابتداي قرارداد ملزم به تهيه لباس طبق دستوالعمل اداره كار جهت كليه كارگران خود و رعايت اصول ايمني براي كليه كارگران مي باشد.

20- پيمانكار از تاريخ شروع قرارداد، مسؤول حفظ و نگهداري تأسيسات و تجهيزات تحويلي موضوع قرارداد مي باشد.

21- مبلغ برآوردي پايه ماهيانه 225.000.000 ريال مي باشد.

22- به پيشنهادات مبهم، مخدوش، مشروط و فاقد ضمانت نامه بانكي يا فيش سپرده به مبلغ 150.000.000 ريال و فاقد برگه هاي تأييد صلاحيت و همچنين پيشنهاداتي كه پس از موعد مقرر به دبيرخانه شهراري واصل شود، ترتيب اثر داده نخواهد شد و فاقد اعتبار مي باشد.

23- سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان انعقاد قرارداد با برنده اول، مسترد نخواهد شد و چنانچه برنده اول ظرف مدت قانوني(يك هفته پس از اعلام برنده شدن) حاضر به عقد قرارداد نگردد؛ ضمانت نامه وي ضبط و با نفرات بعدي، برابر مقررات عمل خواهد شد.

24- شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات، اختيار كامل دارد.

25- متقاضيان مي بايست جهت كسب اطلاعات بيشتر و دريافت اسناد مناقصه و معرفي نامه به بانك، حضوراً به امور مالي شهرداري مراجعه نمايند.

26- متقاضيان بايستي پيشنهادات خود را در دو پاكت الف و ب شامل: الف: برگ تأييد صلاحيت و ضمانت نامه بانكي يا فيش سپرده و اسناد شركت و آخرين آگهي تغييرات ب: پيشنهاد قيمت ، حداكثر تا پايان وقت اداري 95/7/27 تحويل دبيرخانه شهرداري نموده و رسيد دريافت دارند. زمان بازگشايي پاكتهاي پيشنهادي 95/7/28 خواهد بود كه پس از بازگشايي، برنده ظرف مدت يك هفته اعلام خواهد شد.

27- ارائه ضمانت نامه بانكي شركت در مناقصه به مبلغ 150.000.000 ريال يا فيش واريزي به حساب سپرده 3100003490002 بنام شهرداري الزامي است.

جهت دريافت اسناد مناقصه و اطلاعات تكميلي به شهرداري بيدخت مراجعه فرمائيد.

مير بيدختي

شهردار بيدخت

بازدید امروز26
بازدید دیروز171
بازدید هفته789
بازدید ماه3449
بازدید کل111531