سه شنبه30/مرداد/1397

 شروع اجراي عمليات روكش، ترميم و لكه گيري  آسفالت  خيابان هاي سطح شهر كه ناشي از عمليات تعريض و يا عقب نشيني وكنده كاري ناشي از ايجاد تاسيسات شهري بوجود آمده بودن  بوجود آمده بودند- ميداناين شهرداري در نظر دارد نسبت به تهيه سند چشم انداز و برنامه راهبردي شهر بيدخت اقدام نمايد. لذا از تمامي افراد صاحب نظردعوت ميگردد پيشنهادات ، ايده ها ونظراتآگهي تجديد مزايده كتبي آهن آلات مستعملبرگزاري اولين جلسه ستاد راهبردي شهر بيدختآگهي مزايده كتبي آهن آلات مستعملاطلاعيهبازدید امروز11
بازدید دیروز105
بازدید هفته116
بازدید ماه2543
بازدید کل80603