سمينار وكارگاه آموزشي مهارت هاي زندگي با رويكرد پيشگيري از حوادث رانندگي