چهارشنبه01/آبان/1398

سمينار اصول ومهارتهاي زندگي با رويكرد پيشگيري از تلفات جاده اي روز سه شنبه98/7/23 در سالن اجتماعات كتابخانه شهيد هاشمي نژاد توسطسمينار وكارگاه آموزشي مهارت هاي زندگي با رويكرد پيشگيري از حوادث رانندگي به مناسبت هفته آتش نشاني وخدمات ايمني پرسنل آتش نشاني با حضور در مهدها وپيش دبستاني هاي بيدخت ، ضمن آموزش نكات ايمني مرتبطبه مناسبت هفته نيروي انتظامي وبرگزاري رويداد سه شنبه هاي بدون خودرو همايش دوچرخه سواري از ميدان بيسج به سمت گلزار شهدايبه مناسبت 7 مهرماه روز آتش نشاني وايمني مهندس مير بيدختي شهردارمحترم وآقاي اميني رياست محترم شوراي اسلامي شهر وجمعي از  پرسنل شهرداريمانور زلزله در تاريخ98/7/11 توسط واحدهاي امداد ونجات وبا حضور اعضاي مديريت بحران شهرستان در منطقه كوثر بيدخت برگزار گرديد در اينباحضور مهندس مير بيدختي شهردار محترم واعضاي شوراي اسلامي شهر ووالدين گرامي دانش آموزان ، كلاس اولي ها اولين روز حضورشان  در