سه شنبه06/مهر/1400

آگهي تجديد مناقصهتمديد مهلت مناقصهنامگذاری روز حجاب و عفافآگهي مناقصه

شهرداري بيدخت در نظر دارد انجام امورخدمات شهر و خدمات عمومي و رفت و روب و جمع آوري زباله سطح شهر و نگهداري فضايبا توجه به اينكه زنده گيري سگه هاي ولگرد و بلاصاحب توسط پيمانكارطرف قراردادشهرداري ازمورخ1400/4/22 شروع مي گرددمقتضي است شهروندان محترمي كه داراياطلاعیه مهم دامپزشکیپیام وزیر کشور در آستانه ۱۴ تیر ماه؛ روز شهرداری و دهیاری/ تبریک رحمانی فضلی به شهرداران، دهیاران و کارکنان خدوم و تلاشگر شهرداری ها و دهیاری ها/