یکشنبه03/شهریور/1398آگهي تجديد مزايده اجاره هتل و تالار پذيرايي كوثر شهرداري بيدخت

17 مرداد روز خبرنگار گرامي باددعوت به مساعدت جهت ساخت جايگاه برداشت آب شيرين  در بيدخت        شهرداري بيدخت به استناد بند 2 مصوبه مورخه 97/10/24  شوراي شهر، در نظر دارد 2 دانگ هتل و تالار پذيرايي و رستوران خود واقع در بلواربر اساس گزارش شركت محترم پخش فرآورده هاي نفتي منطقه تربت حيدريه از ارزيابي عملكرد جايگاه هايC.N.G منطقه در