پنج شنبه03/مهر/1399

 اقدامات شهرداري در  آخرين روز هاي سال 1398 جهت استقبال از سال نو اقدامات شهرداري جهت استقبال از سال نومحلول پاشي و ضدعفوني شبانه معابر سطح شهر  و تاسيسات شهري با 2 اكيپ نيروي مردمي،پرسنل شهرداري و هئيت محبان الرضا از ساعت 20 الي24مدیرعامل سازمان همیاری شهردار یهای خراسان رضوی ضمن تبریک روز شهردار، از تلاش ها و زحمات شهرداران و مدیران و دست اندرکاران توسعه و آبادانیقابل توجه كليه رانندگان محترم وسايل نقليه سنگين