دوشنبه05/اسفند/1398

به مناسبت 14 تیر روز شهرداری و دهیاری ها رؤساي بهزيستي شهرستان و شهر بيدخت با جناب مهندس مير بيدختي ملاقات نمودند در اين ديدار كهعبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور به مناسبت 14 تیرروز شهرداری و دهیاری با صدور پیامی با اشاره به اینکه حمایت از شهرداري وجلسه آقای دکتر بنائی با مدیر عامل و معاون شرکت برق خراسان رضوی به اتفاق شهرداران محترم گناباد و یونسی و رئیس شورا و شهردار محترمبراساس مجوز استخدامي شماره 711304 مورخ 97/12/19 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و مجوز  2351- 98/1/25 سازمان شهرداريها وجلسه طرح هاي بهسازي و بازآفريني شهري شهرهاي گناباد، بجستان، يونسي، كاخك و بيدخت با حضور مهندس پژمان معاون محترم وزيربا هماهنگي قبلي صورت گرفته رئيس،اعضاي شوراي اسلامي شهر و آقاي  شهردار  به ديدار جناب آقاي مهندس زمان زاده رئيس جديد اداره راهداري و حمل به استناد بند 5 مصوبه شماره 63 شوراي اسلامي شهر،  اين شهرداري در نظر دارد 2 باب مغازه تجاري واقع در حاشيه جاده سنتو  را از طريق مزايده با شرح و شرايط ذيل به