چهارشنبه30/خرداد/1403

كسب رتبه  (بسيار عالي)جايگاه C.N.Gشهرداري بيدخت برای سومین دوره متوالی

به استناد گزارش ارزيابي منتشر شده ،جايگاه هاي  C.N.G در دوره 6 ماهه (1400/01/01 الي 1400/6/31)بر اساس شاخص هاي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي، در بين 32 جايگاه فعال C.N.G تحت  پوشش منطقه تربت حيدريه جايگاه C.N.G شهرداري بيدخت موفق به كسب رتبه  (بسيار عالي ) گرديد.