سه شنبه15/آذر/1401

ساختار جغرافيائي شهر بيدخت

   شهر بيدخت در 9 كيلومتري شمال شرقي شهر گنـاباد  (مركز شهرستان) واقع  شده كه موقعيت آن در طــول جغرافيائي  41/58 وعرض جغرافيائي21 /34قرارگرفته است وسعت شهر بيدخت و قرات تابعه آن به دهستان پسكلوت مشهورمي باشد  2898 كيلومتر مربع يا  289800 هكتار مي باشـد كه  قـريب به يك سـوم مسـاحت كل شهرستـان مي باشد كه از لحاظ  تقسيمات داخلي بزگترين وسعت را به خود اختصاص مي دهد

ساختار طبيعي بيدخت

   شهر بيـدخت برروي تپه هاي رسي  كه منشـاء آن رازسوبات آبرفتـي تشكيل مي دهد بنا شده است كه طي ساليان متوالي از ارتفاعات جنوبي  شهرستان بر اثر فرسايشات آبي سرازير شده و مواد ريزدانه اي آن (رس،سليت) و مارن دراين منطقه رسوب وته نشين كرده است واز نظر زمين شناسي وعلم ديـرينه شناسي اين سرزمين متعلق به دوران دوم زمين شناسي ژوراسيك وكرتاسه مي باشد كه منطقه بصورت درياهاي ساحلي كم عمـق بوده كه براثر گرما پس روي دريا آب آن تبخير شده ورسوبات آن مواد گچ وآهگي برجـاي مانده كه سنگ بستراين شهر را غالبا تركيبات رسي وگچي تشكيـل مي دهد 0
  بعدا شيـت هاي دورون آن بر اثر چين خوردگي متورم وكسسته شـده كـه شكافهـاي زيـادي را برجـاي گـذشته خلاصه  اينكه بسترشهر بيدخت كفه هاي رسي وساحلي تشكيل مي دهـد شهر بيدخت از نظر پستي وبلندي در گـودترين نقـطه  شهـرستان قـرار دارد بطوريكه ارتفـاع آن از سطح دريـا1170متر مي باشـد كه وجود تپه ها رسي وكلوت هاي متعدد آنرا از مركز شهرستان پنهان نموده است