سه شنبه15/آذر/1401

شهرداران از ابتدا :

 

نام و نام خانوادگی شهردار

مدرک تحصیلی

سابقه خدمت

نام دستگاه قبلی

تاریخ شروع  به کار

تاریخ خاتمه خدمت

تعدادکارمندان شهرداری

تعداد کارگران رسمی شهرداری

تعداد کارکنان پیمانی انجام کار معین ،قراردادی

آقای محمدعلی امینی

ششم ابتدائی

22سال و6ماه و11روز

-

1332/12/9

1354/08/20

5

9

 

آقای همایون کلانی

دیپلم

2سال و5ماه 5روز

آموزش پرورش

1354/12/26

1357/05/31

10

7

2

آقای محمدرضاکاشانی

دیپلم

 2ماه و27 روز

بازنشسته ارتش

1357/7/1

1357/09/28

10

7

2

آقای عباس مهدوی

دیپلم

1سال و2ماه و13 روز

آموزش پرورش

1357/12/6

1359/02/19

16

9

4

آقای محمدرضازاده

دیپلم

1سال و2ماه و1 روز

آموزش پرورش

1359/2/20

1360/04/21

17

10

1

آقای عبداله حسینی

دیپلم

1سال و1ماه و21 روز

آموزش پرورش

1360/05/26

1361/07/17

16

11

1

آقای علیرضازمانی

دیپلم

2سال و8ماه و28 روز

آموزش پرورش

1361/07/18

1364/04/16

12

10

3

آفای غلامرضانقره

دیپلم

4سال و4ماه و21 روز

بسیج و سپاه

1364/04/17

1368/09/08

12

10

4

آقای علیرضا کریمی

دیپلم

4سال و 4 ماه و 3 روز

آموزش پرورش

1368/12/01

1373/04/04

9

13

-

آقای سیدمحمدامینی

فوق دیپلم

6سال و2ماه26روز

آموزش پرورش

1373/4/5

1379/07/01

6

12

2

آقای علیرضاکریمی

دیپلم

2سال و7ماه و21روز

آموزش پرورش

1379/08/10

1382/03/31

4

12

5

آقای علیرضاسلطانخواه

لیسانس

3سال10ماه و24روز

آموزش پرورش

1382/05/16

1386/04/10

3

10

15

آقای حسنعلی مهویدیزاده

دیپلم

1سال و 5 ماه و10روز

شهرداری

1386/06/01

1387/11/11

2

10

16

آقای محمد میر بیدختی

لیسانس

12سال

آزاد

1388/03/18

1400/05/15

2

3

18

آقای محمدرضا علی اکبری بیدختی

دکترا

-

کارمند شهرداری

1400/05/16

-

2

1

16