سه شنبه15/آذر/1401
محمد پورحسین شهری 

 مسئول حوزه شهرسازي شهرداري بيدخت

آقاي مهندس محمد پور حسين شهري

شرح وظايف حوزه شهر سازي

1-     صدور پروانه هاي ساختماني و پايانكار، گواهي عدم خلاف و پاسخ استعلامات مربوط طبق ضوابط و مقررات

2-    هماهنگي با دفتر فني استانداري و رعايت ضوابط و مقرراتي كه از طريق دفتر فني ابلاغ مي گردد

3-    تعيين برركف براساس طرحهاي تهيه شده و ابلاغ آن به متقاضيان پروانه هاي ساختماني

4-    رسيدگي به شكايات مربوط به صدور پروانه ساختمان، با توجه به طرحهاي تفصيلي رجاع

5-    تعيين ميزان و نحوه تخلفات انجام شده از پروانه هاي ساختماني يا ساختمانهاي بدون پروانه و تكميل پرونده و ارجاع آن به ك م100

6-    حفظ و نگهداري كليه سوابق و پرونده هاهي مربوط به پروانه هاي ساختماني

7-    نظارت بر نحوه استفاده از اراضي داخل محدوده و حريم شهر و تفكيك آنها

8-    رسيدگي به امورات شهرسازي و كميسيون ماده5 و كنترل ساخت و سازها از باب رعايت معابر


 
 

سيستم يكپارچه شهرسازی

 مدارک لازم جهت صدور پروانه ساختماني  در داخل حريم شهر

مدارک لازم جهت صدور پروانه ساختماني ساختمانی درداخل محدوده شهر

مراحل  صدور پايانكار

مدارك صدور پايانكار

فرم ثبت درخواست مراجعين در واحد شهرسازي شهرداري ها