سه شنبه15/آذر/1401
حبیبه یوسفی

 مسئول حوزه اداري و كار گزيني شهرداري بيدخت

خانم حبيبه يوسفي

شرح وظايف حوزه امور اداري و كارگزيني
  • ·بررسی و تهیه پاسخ نامه های ارجاع شده به واحد کارگزینی
  • ·بررسی و کنترل پیش نویس احکام قانونی کارمندان و کارگران شهرداری و صدور آن
  • ·نظارت بر حسن انجام امور محوله به کارمندان زیرمجموعه
  • ·برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر لازم جهت تسریع و انجام امورات اداری
  • ·بررسی و انجام امور مربوطه به ترفیع و تغییر پست و انتصاب کارکنان
  • ·تهیه پاسخ مکاتبات استانداری و فرمانداری و ادارات دولتی در ارتباط با شغل مورد تصدی
  • ·کنترل ورود و خروج پرسنل در ساعات اداری
  • ·کنترل مرخصی و مأموریت ساعتی کارکنان
  • ·بررسی و ارائه گزارش مرخصی و مأموریت های روزانه جهت ثبت در کامپیوتر
  • ·انجام امورات رفاهی کارکنان
·سایر امور مشابهی که محول می گردد