دوشنبه11/مرداد/1400

گزارش درآمد هزینه 6ماه نخست سال 1399شهرداری بیدخت

 گزارش درآمد هزینه 6ماه دوم سال 1399شهرداری بیدخت

 اقدامات و مراسمات دهه محرم سال 1442 هجری قمریآگهي نتيجه انتخابات شورا اسلامي شهر بيدختطي توافق بعمل آمده شهرداري با اداره آموزش و پرورش گنابادديوار در مسير تعريضگزارش  شهرداري بيدخت از اقدامات استقبال از نوروز سال1396