سه شنبه15/آذر/1401
مظلوم2
 

 مسئول حوزه مالي شهرداري بيدخت

آقاي حسين مظلوم بيلندي

شرح وظايف حوزه مالي

1-     تهيه گزارشهاي مالي و تفريغ بودجه و ترازنامه سالانه شهرداري

2-    بررسي عملكرد مالي كليه واحدهاي تابعه شهرداري و مراقبت در حسن گردش امور مالي و حسابداري آنان،

3-    انجام تعهدات مالي در حدود اعتبارات مصوب طبق مقررات و آئين نامه مالي شهرداري

4-    نظارت در حفظ و نگهداري كليه اموال و دارائيهاي شهرداري و واحدهاي تابعه آن

5-    انجام امور مربوط به تهيه و تنظيم بودجه، متمم و اصلاح بودجه، تفريغ بودجه با توجه به آئين نامه مالي شهرداري ها و دستورالعمل هاي صادره و ارائه آن به مراجع ذيربط

6-    رسيدگي به موجودي انبار و صورت برداري از كالاهاي موجود در انبار در فواصل معين و مطلع ساختن كارپرداز جهت تجديد سفارش

7-    نظارت بر كليه امور مربوط به كارپردازي

8-    راهنمايي و كنترل كار حسابداران و تقسيم كار بين آنها و بررسي صورت حسابهاي تنظيم شده

9-    تهيه و تنظيم ليست حقوقي و اعلاميه بانكي، چك، برگهاي محاسباتي و كنترل حسابهاي مربوط به منظور رفع اختلاف

10-  مطالعه قوانين بودجه و ساير قوانين و مقررات مالي و اظهار نظر در مورد اجراي آنها و انجام تشريفات مربوط به مناقصه و مزايده و استعلام آنها قبل از خريد اجناس.

11- انجام امور پرداخت حقوق و مزاياي پرسنل