دوشنبه27/فروردين/1403

مراسم تودیع مهندس میر بیدختی ومعارفه دکتر علی اکبری  بیدختی شهردار بیدخت باحضور مهندس صفایی نماینده محترم شهرستانهای گناباد و

بجستان ،مهندس قربانی فرماندار، شهرداران واعضای شورای اسلامی شهرهای گناباد ،کاخک، روشناوند، مسولان و مدیران شهرستان وجمعی از شهروندان در هتل تالار کوثر شهرداری برگزار گردید .در این دیدارمهندس علی اصغری رئیس شورای اسلامی دوره ششم  آقای امینی رئیس شورای اسلامی دوره پنجم،مهندس میربیدختی شهردار سابق، مهندس صفایی نماینده مردم ،مهندس قربانی فرماندار شهرستان، ودکتر علی اکبری سخنرانی نمودند .در پایان حکم انتصاب شهردار قرائت وتوسط فرماندار اهدا گردید.