یکشنبه06/اسفند/1402

آگهی مزایده کتبــی فروش زمین

این شهرداری درنظر دارد به استناد بند1مصوبه شماره5مورخ1400/5/20شورای محترم اسلامی شهر بیدخت، جهت تأمین اعتبار پروژه های عمرانی سطح شهر، نسبت به فروش 6 باب مغازه تجاری واقع در سطح شهر بیدخت به شرح ذیل از طریق آگهی مزایده کتبی برابر نرخ کارشناسی اقدام نماید.

1-اعیان مغازه شماره1آگهی به مساحت 24 مترمربع واقع درحاشیه میدان شهیدامینی جنب مغازه صالحی به مبلغ پایه2،400،000،000 ریال

2-اعیان­مغازه شماره2آگهی به مساحت46/8مترمربع واقع­درحاشیه­میدان شهیدامینی جنب مغازه­صالحی به مبلغ پایه4،500،000،000 ریال

3-عرصه و اعیان مغازه شماره3 آگهی به مساحت 44/26 متر مربع واقع در بازار روز شهرداری (مغازه قدیم یخچال سازی ده مرده) به مبلغ پایه 4،500،000،000 ریال

4-عرصه و اعیان مغازه شماره4آگهی به مساحت 44/26مترمربع واقع دربازارروز شهرداری به مبلغ پایه 4،500،000،000 ریال

5-عرصه و اعیان مغازه شماره 5 آگهی به مساحت 55/95 متر مربع واقع در حاشیه جنوبی جاده آسیایی جنب پارکینگ (فعلاً نانوایی)  به مبلغ پایه 4،476،000،000 ریال

6-عرصه و اعیان مغازه شماره 6 آگهی به مساحت 59/28 متر مربع واقع در حاشیه جنوبی جاده آسیایی جنب پارکینگ (فعلاً نانوایی)  به مبلغ پایه 4،742،000،000 ریال

توضیح اینکه عرصه شماره 1 و 2 آگهی وقفی میباشد (اجاره 100 ساله) و فقط اعیان آن به فروش می­رسد.

شرایط شرکت در مزایده:

1-واریزمبلغ سپرده بابت مغازه شماره1مبلغ200،000،000ریال به حساب3100003490002 شهرداری نزدبانک ملی بیدخت وسپرده شرکت در مزایده بابت ردیف 2و 3و 4و 5و6 مبلغ 300،000،000 ریال به حساب 3100003490002 شهرداری نزد بانک ملی بیدخت

2-مهلت شرکت در مزایده از تاریخ آگهی 1400/07/06 تا پايان وقت اداري 1400/07/21 می­باشد.

3-هزینه آگهی و کارشناسی و انتقال سند و صدور سند به عهده برندگان مزایده میباشد.

4- برنده اول پس از ابلاغ كتبي شهرداري مي بايست حداكثر ظرف مهلت يك هفته نسبت به واريز بهای مغازه به حساب شهرداری به شماره 3100000206008 نزد بانك ملي اقدام نمايد در غير اينصورت سپرده وي به نفع شهرداری ضبط و با نفر دوم و سوم به همين منوال مكاتبه و عمل خواهد شد.

   4- متقاضیان میتوانند جهت بازدید و کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در مزایده از تاریخ 1400/07/06 تا پایان وقت اداری 1400/07/20 به امور مالی شهرداری مراجعه نمایند.

شهر5-متقاضیان میبایست به همراه برگ پیشنهاد قیمت، فیش سپرده شرکت در مزایده را تا پایان وقت اداری 1400/07/21 تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند.

توضیح اینکه پیشنهادات فاقد فیش سپرده، مخدوش، کمتر از مبلغ پایه و مبهم غیر قابل قبول می باشد و رد خواهد شد.