دوشنبه10/بهمن/1401

تمديد مهلت مناقصه

پیرو آگهی مناقصه خدمات شهر شماره 2468- 1400/05/12 این شهرداری، با عنایت به تعطیلات پیش بینی نشده اعلام شده توسط ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا، مهلت دریافت پیشنهادات مناقصه خدمات شهر به مدت 10 روز تا پایان وقت اداری 1400/06/10 تمدید می گردد.

محمدرضا علی اکبری بيدختي

                                                  سرپرست شهرداری بيدخت