یکشنبه06/اسفند/1402

آگهي مناقصه

شهرداري بيدخت در نظر دارد انجام امورخدمات شهر و خدمات عمومي و رفت و روب و جمع آوري زباله سطح شهر و نگهداري فضاي

سبز كل معابر محدوده قانوني را از طريق مناقصه يكساله به پيمانكار مجرب و ذيصلاح بخش خصوصي، بصورت حجمي و از محل منابع داخلي، با شرايط زير واگذار نمايد.

1-مبلغ برآوردي پايه ماهيانه 1.800.000.000 ريال مي باشد

 2-ارائه ضمانت نامه بانكي معتبر 3 ماهه شركت در مناقصه به مبلغ 2.000.000.000 ريال يا فيش واريزي به حساب سپرده 3100003490002 بنام شهرداري

3-به پيشنهادات مبهم و مخدوش، مشروط و فاقد ضمانت نامه بانكي يا فيش سپرده به مبلغ 2.000.000.000ريال و فاقد برگه هاي تأييد صلاحيت و فاقد پاکت الف و ب و  همچنين پيشنهاداتي كه پس از موعد مقرر به دبيرخانه شهرداري واصل شود، ترتيب اثر داده نخواهد شد و فاقد اعتبار مي­باشد. 

4-مهلت دريافت اسناد لغايت پايان وقت اداري 1400/5/30 مي باشد.

5-متقاضيان بايستي پيشنهادات خود را حتماً در دو پاكت سر بسته و لاك و مهر شده الف (شامل سوابق کاری+مدارک تایید صلاحیت کاری و ایمنی و ضمانت نامه یا فیش بانکی) و پاکت ب شامل: (برگ پیشنهاد قیمت با امضاء امضاداران مجاز و آنالیز قیمت+تایید تمام اسناد مناقصه) را حداكثر تا پايان وقت اداري 1400/5/30 تحويل دبيرخانه شهرداري نمايند. توضیح اینکه پیشنهاداتی که شامل 2 پاکت الف و ب نباشد قابل بررسی نخواهد بود و باطل اعلام خواهد شد.

6-زمان بازگشايي پاكتهاي پيشنهادي ساعت13 مورخ 1400/05/31 در محل دفتر شهردار خواهد بود.

7-كليه هزينه هاي  آگهي و اسناد مناقصه، به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

8-متقاضيان مي بايست جهت كسب اطلاعات بيشتر  با شماره تلفن 09352127139 و 09399682425 و 05157332250 داخلی 5، تماس حاصل فرمایند و. جهت دريافت اسناد مناقصه نیز به آدرس سایت  www.Baydokht.ir شهرداری مراجعه نمايند.

9-سپرده نفرات اول تا سوم  به ترتيب اولويت چنانچه برنده اول ظرف مدت قانوني كه در مناقصه حاضر به عقد قرارداد نگردند، به ترتيب به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.

 مير بيدختي

شهردار بيدخت

اسناد شركت در مناقصه