چهارشنبه26/مرداد/1401

شروع عمليات جدول گذاري بلوار 20 متري حدفاصل مسكن مهر و شهرك امام علي (ع)آگهی مزایده اجراه پمپ بنزین شهرداریبلوار آیت الله هاشمی رفسنجانی  ورودی بیدخت از سمت جاده  قدیم می باشد، این بلوار بطول تقریبی 800 متر و عرض 34 متر بر اساس طرح ایمن سازی مورد تایید کار گروهمصاحبه آقای شهردار با ماهناماه فرهنگی اجتماعی گناباد 20مدارك لازم جهت مشارکت در طرح اقدام ملي مسكن (خود مالكين- اراضي بخش خصوصي)