پنج شنبه03/مهر/1399

اطلاعيه مهم بهداشتيامروز 22 اسفند ماه سيزدهمين روز است كه عمليات ضدعفوني اماكن عمومي و معابر شهر در حال انجام مي باشد .علي رغم اينكه شيوع اين بيماري وبه همت جوانان هئيت محبان الرضا (ع) ، نيروهاي شركت خدماتي آينده انديشان و خدمات شهر شهرداري و همچنين مشاركت چندتن از كشاورزانشهروندان محترم بيدختي،با توجه به توصيه هاي پزشكي مبني عدم خروج ازمنزل و جهت  پيشگري ازشيوع ويروس كرونا ميتوانيدبدون مراجعهبا توجه به توصيه هاي بهداشتي و دستورالعمل هاي ابلاغي به شهرداري و نظر به حساسيت موضوع و اهميت انجام اقدامات لازم در جهتدرخواست شهردار بيدخت از شهروندان محترم :عدم توجه به اخبار غير مستند و غير رسمي و رعايت بهداشت فردي.در اجراي وظيفه محوله به شهرداري در راستاي پيشگيري از شيوع ويروس كرونا ضمن اابلا غ دستورالعمل هاي مربوط به پرسنل جايگاه