دوشنبه05/اسفند/1398

فشار خون بدانيم، اقدام كنيم-طرح بسيج ملي كنترل فشارخون-ويژه افرادبالاي30سال،بيماران كليوي و زنان باردارشهرداري بيدخت به استناد بند 2 مصوبه مورخه 97/10/24 شوراي شهر، در نظر دارد 2 دانگ هتل و تالار پذيرايي و رستوران و واحدهاي تجاري وابستهبه استناد بند 5 مصوبه شماره 63 شوراي محترم اسلامي شهر بيدخت اين شهرداري در نظر دارد جهت تاًمين اعتبار پروژه هاي عمراني خود نسبت به فروشبا دعوت قبلي شوراي اسلامي شهر ، آقاي مهندس قرباني فرماندار محترم شهرستان در جلسه مورخ 98/02/30 شوراي اسلامي شهر حضور يافتند . در اين كه جلسه با حضورتماميآگهي مزايده اجاره   اين شهرداري در نظر دارد تعدادي از مغازه هاي خود را از طريق مزايده با شرح و شرايط ذيل به صورت اجاره يكساله واگذار نمايد: