دوشنبه03/آبان/1400

با توجه به اينكه زنده گيري سگه هاي ولگرد و بلاصاحب توسط پيمانكارطرف قراردادشهرداري ازمورخ1400/4/22 شروع مي گرددمقتضي است شهروندان محترمي كه داراي

سگ هاي نگهبان مي باشندازخروج آنها ازمحل نگهداري ممانعت كنند.در غيراينصورت بعنوان سگ بلاصاحب جمع آوري خواهد شد.