دوشنبه04/مهر/1401

گزارش تصویری حضور آقای مهندس معتمدیان استاندار محترم خراسان رضوی به شهر بیدخت