جمعه20/تیر/1399

درخواست شهردار بيدخت از شهروندان محترم :عدم توجه به اخبار غير مستند و غير رسمي و رعايت بهداشت فردي.به همت جوانان هئيت محبان الرضا (ع) ، نيروهاي شركت خدماتي آينده انديشان و خدمات شهر شهرداري و همچنين مشاركت چندتن از كشاورزانهمشهري  گرامي......با توجه به توصيه هاي بهداشتي و دستورالعمل هاي ابلاغي به شهرداري و نظر به حساسيت موضوع و اهميت انجام اقدامات لازم در جهتدر راستاي اجراي مصوبات ستاد مديريت پيشگيري از شيوع بيماري كروناي شهرستان و دستورالعمل هاي ابلاغي ضد عفونيدر اجراي وظيفه محوله به شهرداري در راستاي پيشگيري از شيوع ويروس كرونا ضمن اابلا غ دستورالعمل هاي مربوط به پرسنل جايگاهپيرو آگهي مزايده اجاره منتشر شده ، شهرداري به شماره 6040 مورخ98/11/10 و طي مراحل قانوني چاپ و انتشار آگهي در روزنامه، فضاي مجازي و