دوشنبه05/اسفند/1398

17 مرداد روز خبرنگار گرامي باد        شهرداري بيدخت به استناد بند 2 مصوبه مورخه 97/10/24  شوراي شهر، در نظر دارد 2 دانگ هتل و تالار پذيرايي و رستوران خود واقع در بلواربر اساس گزارش شركت محترم پخش فرآورده هاي نفتي منطقه تربت حيدريه از ارزيابي عملكرد جايگاه هايC.N.G منطقه در

پيرو اخطار هاي جدي شبكه محترم دامپزشكي شهرستان در خصوص انتقال بيماري تب خونريزي دهنده كريمه كنگو و بيماري بروسلوز از طريق لاشه هاي تازه، بادعوت به مساعدت جهت ساخت جايگاه برداشت آب شيرين  در بيدختبیست و یکم تیرماه سالروز قیام مردم مشهد علیه کشف حجاب به عنوان روز عفاف و حجاب نامگذاری شده است. روزی که دژخیمان رضاخان مردم