سه شنبه15/آذر/1401

آگهی مزایده کتبــی فروش زمیندیدار شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر بیدخت با نیروهای آتش نشانی به مناسبت ۷ مهر روز آتش نشاني و ايمني در محل ایستگاه آتش نشانیتمديد مهلت مناقصهحکم دکتر محمد رضا علی اکبری بیدختی منتخب اعضای ششمین دوره شورای اسلامی شهر بیدخت به عنوانآگهي مناقصه

شهرداري بيدخت در نظر دارد انجام امورخدمات شهر و خدمات عمومي و رفت و روب و جمع آوري زباله سطح شهر و نگهداري فضايآگهي تجديد مناقصهاطلاعیه مهم دامپزشکی