سه شنبه15/آذر/1401

شهرداري بيدخت  درنظر دارد نسبت به تكميل محوطه سازي پارك شهداي گمنانم از محل اعتبارات تملك (اسناد خزانه اسلامي ) اخزا 002 سررسيد 1403 اقدام نمايد.

متقاضيان مي توانند جهت دريافت اسناد استعلام به سامانه ستاد تا پايان وقت اداري 1400/11/11 مراجعه نمايند.