چهارشنبه26/مرداد/1401

به استناد مصوبه شوراي محترم اسلامي شهر شهرونداني كه تا پايان سال1400 نسبت به پرداخت عوارضات متعلقه اقدام نمايند مشمول 40 درصد

تخفيف خواهند شد، لذا همشهريان محترم ميتواند از فرصت پيش آماده بهره مند گردند .