جمعه20/تیر/1399

سازمان راهداري و حمل ونقل جاده‌اي در راستاي فعاليت‌هاي متنوع خود در جهت نوسازي ناوگان باري كشور و استفاده از كليه ظرفيت‌هاي قانوني مندرج در قوانين احكامآگهی مزایده کتبی فروش زمینپیرو دعوت قبلی جلسه دفترحفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس و هئیت امنای شهدای گمنام  بیدخت با حضور بخشدار مرکزی و شهردار در محل شهرداری بیدخت برگزار گردید.آگهی مزایده اجاره املاک شهرداریگزارش  اقدامات و فعاليت هاي صورت گرفته جهت استقبال از بهار سال 1399 شهرداري بيدختنیمکت های چوبی بیشترازدرختان جنگل میوه میدهند،چون ریشه در تلاش معلم دارند.قابل توجه شهروندان محترم بیدختی