سه شنبه15/آذر/1401

💢اصلاح کانال عرضی خیابان شهید دهقان

🔹با توجه به کوچک بودن مقطع کانال عرضی ابتدای خیابان شهید دهقان جهت انتقال آب قنات صالح آباد، اصلاح آن در دستور کار شهرداری قرار گرفت
🔹با اصلاح این کانال امکان عبور آب قنات از جوب ضلع جنوبی خیابان شهید دهقان مهیا و بوی نامطبوع آن در ایام تابستان ، مرتفع خواهد گردید
🔹لاین جنوبی خیابان طی چند روز آینده جهت عملیات عمرانی مسدود خواهد بود