پنج شنبه03/مهر/1399

همشهري  گرامي......در راستاي اجراي مصوبات ستاد مديريت پيشگيري از شيوع بيماري كروناي شهرستان و دستورالعمل هاي ابلاغي ضد عفونيدومين جشنواره آتش به اختيارپيرو آگهي مزايده اجاره منتشر شده ، شهرداري به شماره 6040 مورخ98/11/10 و طي مراحل قانوني چاپ و انتشار آگهي در روزنامه، فضاي مجازي وآگهي مزايده اجاره جايگاه سوخت شهرداريدر پي تماس و گزارش آتش سوزي در خوابگاه مدرسه شبانه روزي زهره بنيانيان بيدخت، پس از عزيمت آتش نشاني و اطفاء حريق كه ناشي ازتعرفه عوارض سال 99 شهرداري پس از طي مراحل قانوني ، تصويب نهايي قرار گرفته و در سال 1399 ملاك عمل خواهد بود.