یکشنبه30/خرداد/1400

حضور شهردار و رياست شوراي اسلامي بيدخت در اولين يادوراه شهداي باستاني كار