سمينار اصول ومهارتهاي زندگي با رويكرد پيشگيري از تلفات جاده اي روز سه شنبه98/7/23 در سالن اجتماعات كتابخانه شهيد هاشمي نژاد توسط

شهرداري بيدخت وباهمكاري موسسه تحقيقات آموزش ومشاوره شهرداريهاي خراسان رضوي و مدرس محترم جناب آقا رضا پور و با حضور اعضاي شوراي اسلامي شهر،پرسنل شهرداري نمايندگان پليس راهور ،مركز بهداشتي درماني شهرستان كلانتري 13 بيدخت رانندگان بخش حمل ونقل  وهمشهريان برگزار گرديد.