به استناد بند 5 مصوبه شماره 63 شوراي محترم اسلامي شهر بيدخت اين شهرداري در نظر دارد نسبت به فروش 1 باب مغازه تجاري به شرح ذيل واقع در ضلع

جنوبي حاشيه جاده آسيايي اقدام نمايد.

1-مغازه شماره 2 به مساحت 22/4 متر مربع داراي امتيازات آب، برق و گاز به مبلغ پايه 450.0000.000 ريال

شرايط عمومي :

1-واريز مبلغ 45.000.000 ريال به حساب شماره 3100003490002 نزد بانك ملي بابت سپرده شركت در مزايده

2-مبلغ پيشنهادي از مبلغ پايه نمي تواند كمتر باشد. ارائه پيشنهاد كمتر از مبلغ پايه يا مشروط يا مبهم يا فاقد فيش سپرده غير قابل بررسي و باطل خواهد بود.

  3-متقاضيان مي توانند از تاريخ 98/10/16 لغايت پايان وقت اداري مورخ 98/11/02  پيشنهادات خود را مكتوب به همراه فيش واريزي در پاكت در بسته تحويل حراست شهرداري نمايند.

  4- چنانچه پس از ابلاغ برندگان ظرف مدت يك هفته نسبت به انجام امور قرارداد و واريز مبلغ اقدام ننمايند سپرده برنده اول ضبط و با نفرات دوم و سوم به همين ترتيب مكاتبه خواهد شد.

  5-هزينه كارشناس رسمي و آگهي بر عهده برنده مزايده خواهد بود.   

  6-استفاده كننده از واحد تجاري، موظف به دريافت پروانه صنفي، پرداخت عوارضات و ارائه گواهي سوء پيشينه مي باشد.

  7-متقاضيان جهت كسب اطلاعات بيشتر به امور مالي شهرداري با شماره تلفن 57332250 داخلي 5 تماس حاصل فرمائيد.