باتوجه به گرمی هوا وعدم رعایت توصیه های بهداشتی توسط برخی از شهروندان ورهاسازی فاضلابهای خانگی به معابر وازطرفی نارضایتی وگلایه

همشهریان محترم،بازدیدوسرکشی از سطح شهر توسط نیروهای خدمات شهرداری درمعیت کارشناس مرکز بهداشت وکلانتری انجام گرفت وبه شهروندانی که مبادرت به رهاسازی فاضلاب خانگی به معابر نموده اند اخطار کتبی 48ساعته درخصوص عدم رهاسازی فاضلاب ابلاغ شد.دراين هفته نيز ضمن ادامه بازرسي و بازدید مجدد توسط نیروهای شرکت خدماتی طرف قرارداد انجام خواهد گرفت وشهروندانی که رعایت نکرده باشند مجاری فاضلاب تخریب ومسدود خواهدشد.بدیهی است چنانچه بعد ازانسداد توسط شهرداری هرکدام از شهروندان که مجددا به رهاسازی فاضلاب نمایند پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.