شهرداري بيدخت در نظر دارد انجام امورخدمات شهر وخدمات عمومی و رفت و روب و جمع آوري زباله سطح شهر و نگهداري فضاي سبز كل معابر

محدوده     قانوني را از طريق مناقصه يكساله به پيمانكار مجرب و ذيصلاح بخش خصوصي، بصورت حجمي و از محل منابع داخلي، با شرايط زير واگذار نمايد.

1-مبلغ برآوردي پايه ماهيانه 895.000.000 ريال مي باشد

 2-ارائه ضمانت نامه بانكي معتبر 3 ماهه شركت در مناقصه به مبلغ 1.000.000.000 ريال يا فيش واريزي به حساب سپرده 3100003490002 بنام شهرداري

3-به پيشنهادات مبهم و مخدوش، مشروط و فاقد ضمانت نامه بانكي يا فيش سپرده به مبلغ 1.000.000.000ريال و فاقد برگه هاي تأييد صلاحيت و همچنين پيشنهاداتي كه پس از موعد مقرر به دبيرخانه شهرداري واصل شود، ترتيب اثر داده نخواهد شد و فاقد اعتبار مي­باشد.  

4-مهلت دريافت اسناد لغايت پايان وقت اداري 99/4/24 مي باشد.

5-متقاضيان بايستي پيشنهادات خود را در دو پاكت سر بسته و لاك و مهر شده الف و ب را حداكثر تا پايان وقت اداري 99/4/25 تحويل دبيرخانه شهرداري نمايند.

6-زمان بازگشايي پاكتهاي پيشنهادي ساعت 13/30 مورخ 99/4/26 در محل دفتر شهردار خواهد بود.

7-كليه هزينه هاي  آگهي و اسناد مناقصه، به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

8-متقاضيان مي بايست جهت كسب اطلاعات بيشتر و دريافت اسناد مناقصه به امور مالي شهرداري مراجعه نمايند.

9-سپرده نفرات اول تا سوم  به ترتيب اولويت چنانچه برنده اول ظرف مدت قانوني كه در مناقصه حاضر به عقد قرارداد نگردند، به ترتيب به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.

10-ابزار مصرفي و شوينده ها به عهده پيمانكار و تأمين گل و گياه و درخت با شهرداري خواهد بود. (توضيح اينكه گلخانه جهت توليد گل مصرفي در اختيار پيمانكار قرار خواهد گرفت)

11-حضور شركت كنندگان در مناقصه در جلسه بازگشايي پاكات آزاد مي­باشد.

 

 

 

مير بيدختي

شهردار بيدخت