خلاصه ای ازعملکرد شورا وشهرداری بیدخت

قسمت اول

ایجاد درآمد پایدار

با کاهش منابع درآمدی شهرداری در سنوات اخیر،همچنین کاهش وحتی حذف برخی کمکهای دولتی ،شهرداریها به ناچاربایستی منابع درآمدی ثابت وپایداربه جهت تامین هزینه های جاری ،خدماتی وعمرانی شهرایجاد نمایند.برهمین اساس ازاواسط دوره  سوم شورای شهر ودر دوره های بعدی این مهم دردستورکارشهرداری قرارگرفت.حداقل 10طرح و پروژه تعریف شد تابه تناسب وضعیت مالی شهرداری وشرایط روز اجرایی گردد.خوشبختانه اکثرطرحها اجرایی شده وبرخی درمرحله پیگیری وقدام میباشد.

1.تکمیل ماشین آلات راه سازی وخدماتی:

باتوجه به اینکه اجرای امور پیمانکاری درحوزه ماشین آلات مستلزم تکمیل کادرفنی وخودروهای مورد نیاز بود وازطرفی به همت شورا وشهرداران قبلی برخی ماشین آلات خریداری شده بود جهت تکمیل هرچه بیشتر ماشین آلات این حوزه در دهه گذشته لودر،تراکتور،کمپرسی ده تن وخاور،غلطک9چرخ اتو،غلطک خودرو مخصوص زیرسازی وحمل گوشت خریداری گردید.

خوشبختانه درحال حاضر باتوجه به ماشین آلات دراختیار وکادرفنی مهندسی مجرب شهرداری بیدخت ازپیمانکاران مطرح شهرستان میباشد.

2.احداث کارخانه آسفالت :

باهدف ایجاد منبع درآمدی، همچنین تولید آسفالت موردنیازمعابرشهر و فرسوده بودن کارخانه قدیم که دردهه60احداث شده بود کارخانه آسفالت 80تنی  اتوماتیک شهرداری درسال90به بهره برداری رسید ودرحال حاضر مورداستفاده شهرداریست.

3.احداث جایگاه سوخت:

باهدف توسعه خدمات درحاشیه جاده وایجاد منبع درآمدی جایگاه عرضه فرآورده های نفتی(پمپ بنزین )بامشارکت بخش خصوصی دراراضی بلااستفاده شهرداری احداث گردید.

4.احداث هتل،تالار ورستوران:

اراضی ضلع شمالی کمپ گردشگری امام رضا(ع )برابر طرح تفصیلی بیدخت ذخیره پیش بینی شده که بامشورت کارشناسان استانداری ونظر شورای محترم به عنوان یک مجموعه گردشگری وچندعملکردی به کمیسیون ماده5استان پیشنهاد ومصوب گردید ودرادامه پس از تصویب هیات عالی سرمایه گذاری شهرداری، احداث تالار،هتل ورستوران ازطریق مشارکت بابخش خصوصی دردستورکارقرارگرفت که ازسال96 درسه فازبترتیب تالار،رستوران وهتل به بهره برداری رسید که حداقل درشهرستان وشهرستانهای همجوار مجموعه ای کم نظیراست.

5.احداث استخرشنا:

احداث استخرشنای سرپوشیده همزمان بااحداث تالاردردستور کارشهرداری بود که باتوجه به توسعه طرح تالار احداث آن میسرنگردید.درحال حاضر باتغییراتی درطرح پیشنهادی احداث استخردرمسیرآب قنات درحال پیگیریست که  طرح توجیهی آن درحال تهیه است.

6.ایجادزمینهای بازی وورزشی درکمپ گردشگری

بامشارکت مدیریت محترم ورزش وجوانان شهرستان طرحهای اولیه آن درحال تهیه است.

7.احداث مجتمع تجاری وخدماتی:

طرح احداث مجتمع خدماتی وتجاری دراراضی بلااستفاده شهرداری درحاشیه جاده ودرادامه پمپ بنزین تهیه گردیده وبزودی فراخوان مشارکت عمومی آن منتشرخواهدشد.

8.طرح احداث کارخانه خوراک دام:

درادامه پیگیری احداث دامشهرزین آباد وباتوجه به آماربالای دامداریهای بیدخت ونبود کارخانه خوراک درشهر،احداث کارخانه خوراک ازپیشنهادات شهرداریست.

9.احداث گلخانه:

احداث گلخانه دراراضی بلااستفاده' شهرداری درزین آباد درحال پیگیریست که میتواندبه عنوان شهرک گلخانه تعریف گردد.البته برای 4000مترمربع دراراضی شهرداری درمحدوه شهرپروانه گلخانه جداگانه اخذ شده که جهت تامین گل وگیاه شهر درنظر گرفته شده است.

10.بوم گردی درخانه حاجی معین:

مجموعه سراچه و خانه حاجی معین که دو اثرثبتی ودربافت قدیم شهرقراردارد باهدف ایجادبوم گردی وموزه مردم شناسی توسط شهرداری خریداری گردید که متاسفانه در سنوات قبل بدلیل برخی دخالتها وکارشکنی ها اجرایی نگردیده است.درحال حاضرامیدمی رود باپیگیری شورای محترم ومشارکت بخش خصوصی اجرایی گردد.