خلاصه ای ازعملکرد شورا وشهرداری بیدخت

قسمت دوم

حوزه نیروی انسانی:

نیروی انسانی هر دستگاه اصلی ترین وبارزترین حوزه کاری بوده واساسا تخصص،تجربه وکارایی نیروهای شاغل درهردستگاه موتورمحرکه سیستم بوده وعملکردپرسنل رابطه مستقیم باافزایش عملکرد هردستگاه بخصوص دستگاهای خدماتی دارد.

برابرقوانین جاری وتغییردرنحوه جذب نیرو وازطرفی پیگیری شهرداری چارت سازمانی جدیدشهرداری ابلاغ گردید.ازطرفی درطول یک دهه گذشته حدود15نفرازپرسنل شهرداری به افتخاربازنشستگی نائل شدند.لذا بااعلام نیازشهرداری به استانداری درابتدای دهه90وپس ازطی فرایندقانونی تعداد5نفرکارشناس درحوزه های مالی،خدمات شهر وفنی وشهرسازی جذب شدند.کلیه امورخدمات شهرمنجمله فضای سبز رفت وروب نیزبرابرمقررات ازطریق مناقصه به شرکتهای صلاحیت دارواگذارمی شود.

علی رغم اینکه شهرداری بیدخت ازشهرداریهای قدیم استان میباشد ولی اولین نیروی فنی وکارشناس درسال90بنابه نیاز بصورت قراردادی جذب گردید.

درحال حاضراعلام نیازنیروی انسانی شهرداری به استانداری درسه حوزه آتش نشانی،مالی وکارشناس حقوق اعلام گردیده تانیروی مورد نیاز ازطریق آزمون همزمان باسایرشهرداریهای استان جذب گردد.

تعدادنیروهای شهرداری اعم ازکارشناسان مالی،عمران،شهرسازی،خدمات شهر ورانندگان25نفرمیباشندکه به همراه20نفرنیروهای شرکتی مشغول انجام وظیفه می باشند.